Algemene voorwaarden

Das ook leuk Camperverhuur
ingeschreven KVK nr. 08219164

Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:
1.
Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in het huurcontract.
2.
In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
3.
In een goede staat en compleet met inventaris zoals beschreven in de inventarislijst en toebehoren.
4.
Met bijbehorende documenten zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekje voor auto, kachel en koelkast en een lijst van de dealers.
5.
Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren.

Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:
1.
De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode.
2.
De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken.
3.
De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op het contract benoemde bestuurders de kampeerauto besturen.
4.
Huurder dient tenminste 25 jaar oud te zijn en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, zijnde tenminste rijbewijs B.
5.
De instructies van de verhuurder op te volgen.
6.
De kampeerauto tijdig, zoals afgesproken in het huurcontract en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder.
7.
Regelmatig de bandenspanning alsmede de vloeistofpeilen te controleren. Schade die ontstaat door nalatigheid daarvan komen voor rekening van de huurder.
8.
Niet onder invloed te zijn van drank, drugs, andere genotsmiddelen alsmede medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Schades die hieruit voortvloeien komen voor rekening van huurder ( deze zijn niet gedekt door verzekering ).

De reservering

De reservering is definitief nadat de huurovereenkomst ondertekend is ontvangen en de eerste aanbetaling heeft plaatsgevonden.

De betaling

Bij reservering dient 50% van de huursom te worden voldaan. Het restant van de huursom dient 2 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

De borgsom

De borgsom bedraagt  1000,00 en dient huurder uiterlijk bij het afhalen van de kampeerauto contant te voldoen. In overleg kan de borgsom worden overgemaakt, maar dan dient het bedrag uiterlijk op de dag voor vertrek op de bankrekening van verhuurder te staan. De borgsom wordt onder inhouding van eventueel gemaakte kosten binnen 30 dagen na afloop van de huurperiode gestort  op rekening van huurder.

Annulering huurder

1.
Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren. Verhuurder zal hier een
bevestiging van sturen. Pas na bevestiging is de annulering een feit.
2.
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
20% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
50% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
90% van de huurprijs bij annulering binnen 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode.
3.
Indien de kampeerauto voor ( gedeeltelijke ) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan derde worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
4.
Verhuurder mag een vast bedrag van 25,00 alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Brengt de huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Kosten tijdens verhuur

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto – onder meer brandstof, olie, reparatie/vervanging van banden, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, ruitbreuk ( eigen risico ), leges, boetes en gerechtskosten – komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. Eventuele boetes die later door verhuurder worden ontvangen, maar in de door huurder geboekte huurperiode vallen, worden aan de huurder doorberekend.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten die niet door de huurder zijn veroorzaakt, komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.
3. Het aantal vrije kilometers bedraagt 1750 per week. Na 3 weken of langer geen kilometer beperkingen. Voor extra kilometers wordt  0,25 per km. berekend en in mindering gebracht op de borgsom.

Schade

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt huurder direct in contact met de verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door de WA+ cascoverzekering die verhuurder heeft afgesloten. Als de schade door de verzekering gedekt wordt zal de borg bij definitieve vaststelling van de schade of schuld teruggestort worden verminderd met het eigen risico.
3. Huurder is verplicht bij een aanrijding of andere verkeersschades een Europees schadeformulier in te vullen en deze tevens te laten tekenen door andere betrokkenen.
Verhuurder adviseert, indien mogelijk, om zoveel mogelijk foto’s ter plaatse te maken ( dit i.v.m. eventueel soepele afwerking verzekering ). Huurder verplicht zich van het voorval een rapport dan wel een proces-verbaal door de plaatselijke autoriteiten op te laten maken en dit zo spoedig mogelijk aan verhuurder toe te laten komen. In ieder geval voor het einde van de huurperiode. Een schadeformulier is aanwezig in de kampeerauto.
4. Indien de verzekeraar de verhuurder eigen risico in rekening brengt, zal deze verhaald worden op de huurder.

Huurperiode

1. De minimale huurperiode is in het laag-/middenseizoen 1 week, tenzij anders overeengekomen. De minimale huurperiode is in het hoogseizoen 2 weken.
2 Huurperiode begint op vrijdag vanaf 17.00uur en eindigt op vrijdag uiterlijk 10.00uur en altijd op afspraak met de verhuurder.

Verzekeringen

1. Verhuurder heeft een verzekering afgesloten op basis van een WA+ casco met een eigen risico van 1000,00 per gebeurtenis alsmede een inzittenden verzekering.
2. Verhuurder heeft tevens een automobilisten pechhulp contract afgesloten. Hierbij is inbegrepen repatriëring, hulpverlening en vervangend vervoer in het buitenland.
3. Huurder dient zelf een reisverzekering af te sluiten (wordt door verhuurder aanbevolen).
4. De verzekering dekt alleen de kosten in de landen die vermeld staan op de groene kaart.
Wintersportgebieden en wintersportbestemmingen worden niet gedekt door de verzekering.
5. Huurder dient zelf eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Onderhoud en reiniging

De huurder dient bij inleveren de schoon- en vuilwatertank alsmede de toilettank leeg en schoon af te leveren. Huurder dient kampeerauto aan de binnenkant volledig schoon af te leveren. De ramen van de kampeerauto aan de binnen- en buitenkant dienen alleen met veel water schoongemaakt te worden zonder schoonmaakprodukten ( dit i.v.m. aantasten van de ramen ). Het schoonmaken van de buitenkant van de kampeerauto, alsmede de na-controle wordt verzorgt door de verhuurder.

Algemeen

Verhuurder heeft in principe geen voorziening in de vorm van een vervangende kampeerauto, indien de kampeerauto niet ingezet kan worden door overmacht. De verhuurder zal wel trachten een oplossing te zoeken om een vervangende kampeerauto te verzorgen. Indien er ondanks de pogingen geen passende oplossingen gevonden kunnen worden, zal verhuurder de huursom aan huurder terugstorten. Eventuele vervolgschade kan niet worden verhaald op de verhuurder.
Het is niet toegestaan in de kampeerauto te roken, en het is niet toegestaan om huisdieren in de kampeerauto te houden.

 

PRIVACY STATEMENT

Artikel 1: Inleiding

Dit is de privacy statement van Dasookleuk Camperverhuur. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jouw verkrijgen.

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jouw te kunnen leveren en onze dienstverlening aan jouw te waarborgen, hebben we aan aantal persoonsgegevens van je nodig. Dasookleuk Camperverhuur verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten.                                                                                                                                                                                                            Deze gegevens gebruiken wij voor het verlenen en factureren van onze diensten.

Artikel 3: Minderjarigen

Dasookleuk Camperverhuur heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden ook geen diensten aan minderjarigen aan.

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer onze dienstverlening aan jouw eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jouw hebben nadat onze dienstverlening aan jouw is beëindigd.

Artikel 6: Delen met anderen

Dasookleuk Camperverhuur verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7: Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.